10.09.2018.

U Pennyju kupuj, u svijet otputuj

Pravila nagradne igre u robi i uslugama - Nagradna igra traje: 10.09.2018. - 23.11.2018. godine

Član 1.

Organizator nagradne igre je PENNY PLUS d.o.o. SARAJEVO, Igmanska bb, 71320 Vogošća, PIB 4200162210002 ( u daljem tekstu Organizator ).

 

Član 2.

Nagradna igra se organizuje pod nazivom „U Pennyju kupuj, u svijet otputuj“

 

Član 3.

Nagradna igra će se organizovati u periodu od 10.09.2018. - 23.11.2018. godine.

 

Član 4.

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sve fizička lica sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini, osim zaposlenih kod Organizatora, kao i drugih lica koja učestvuju u organizaciji ove nagradne igre i članova njihove najuže porodice (roditelji, djeca i bračni drug ) koji u periodu od 10.09.2018. do 23.11.2018. kupe najmanje 3 ista ili različita artikala sa istaknutom cijenom sa „oznakom nagradne igre“ ili na isti način istaknuti jedinični artikal vrijednosti preko 20KM,  upiše podatke na anketni listić (Ime i Prezime, Adresu, mail adresu, broj telefona, ID broj računa (na dnu računa broj sa 13 cifara) i odgovori na kratka pitanja o usluzi u objektima Penny plus), te isti ubace u kutiju za nagradnu igru, uz uslov da račun sačuvaju kao dokaz kupovine. Minimalna vrijednost računa mora biti 20KM, uz gore navedeni uslov (tri različita artikla na računu preko 20KM ili jedan artikal vrijednosti preko 20KM)

 

 

Član 5.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi: 41.560 BAM, a čine ga:

Nagrada

Broj raspoloživih nagrada

Škoda Fabia

1

Maldivi  za dvije osobe

1

Bali za dvije osobe

1

Istanbul za dvije osobe

1

Gardenland za dvije osobe autobus

1

Godišnja ski karta Bjelašnica 2017/2018

2

Godišnja ulaznica za FK Željezničar

2

Godišnja ulaznica za FK Sarajevo

2

LCD 42“

1

Biciklo Salkano Hidraulične kočnice

1

Hoowerboard

1

Električni automobil za djecu

1

Set posuđa Metalac

10

Autosjedalica Osann BeOne

3

Vikend odmor u hotelu Pino Trebević, za dvije osobe

1

Večera za dvije osobe u Hotelu Malak za dvije osobe

2

Poklon bon u vrijednosti od 100KM

10

UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA

41.560KM

 

Član 6.

Pravila nagradne igre će biti objavljena u dnevnim novinama pred početak nagradne igre.

 

Član 7.

Javno izvlačenje  nagrada održat će se u subotu 24.11.2018. god. u prostorijama Penny plus d.o.o. Sarajevo, u prijepodnevnim satima.

Nagrade će biti izvučene između svih prikupljenih anketnih listića. U slučaju da izvučeni anketni listić ne sadrži sve podatke iz člana 4.ovih pravila će biti izvučen drugi učesnik.

 

Član 8.

Izvlačenje dobitnika nagrada obaviti će se u prisustvu tročlane komisije.

Komisija u punom sastavu obavezno prisustvuje prilikom izvlačenja nagrada.

Spomenutu  komisiju čine:

 

  1. Indira Prajzler - predsjednik komisije
  2. Emina Lepić - član komisije
  3. Arijana Katica - član komisije

 

Član 9.

Dobitnici nagrada će o dobivenoj nagradi biti obaviješteni telefonskim putem, najkasnije tri dana od dana izvlačenja, a rezultati nagradne igre će biti objavljeni u dnevnim novinama u roku od 7 (sedam) dana od dana izvlačenja, te biti istaknuti u prodajnim centrima Organizatora nagradne igre.

Organizator neće biti odgovoran za bilo koje druge dodatne troškove koje dobitnici nagrada mogu imati prilikom preuzimanja nagrada. Ukoliko nagrade ne budu preuzete od strane dobitnika, u roku od 15 dana od dana kada  je Organizator obavijestio dobitnika na način predviđen stavom 1. ovog člana (objavom u dnevnim novinama), dobitnik gubi pravo na nagradu, a nagrada će biti prodata, a sredstva podijeljena ravnomjerno na račune humanitarnih organizacija iz člana 17. Stav 1., Zakona o igrama na sreću (Službene novine Federacije BiH, br. 45/15 i 60/15). Nagradna putovanja se mogu iskoristiti u periodu od 24.11.2018. do 24.11.2019 u planiranim terminima i grupnim turama turističke agencije. U slučaju neorganizovanja grupne ture, turstička agencija će organizovati pojedinačne ture za dobitnike nagrada u navedenom periodu. U slučaju da dobitniku nagrade ne odgovara termin putovanja, dobitnik može iskoristi nagradu za drugu destinaciju, u jednakoj vrijednosti prijavljene nagrade. 

 

Član 10.

Za nagradni fond - nagrade, garantira Penny plus doo Sarajevo i iste ne mogu biti zamijenjene za protuvrijednost u novcu. Pojedinačna vrijednost nagradih putovanja može varirati u planiranom periodu putovanja i Organizator preuzima obavezu da obezbijedi putovanje u navedenom roku, bez obzira na trenutnu tržišnu cijenu putovanja, koja može biti viša ili niža od planirane. U slučaju razlike u cijeni aranžmana, sva nadoknada ili ušteda idu na račun Organizatora nagradne igre.

Član 11.

Učesnici nagradne igre će biti upoznati sa pravilima nagradne igre putem dnevne štampe, u kojem će ista biti objavljena, kao i putem promotivnih materijala na prodajnim mjestima.

Ispunjavanjem uslova za učestvovanje u nagradnoj igri učesnici prihvataju prava i obaveze iz pravila nagradne igre.

Svi dobitnici nagrada se slažu da njihovo učešće u nagradnoj igri predstavlja promovisanje proizvoda Organizatora i daju bezuslovnu saglasnost da Organizator može bez bilo kakve dodatne nadoknade i posebne saglasnosti koristiti njihovu fotografiju, ime i prezime, broj telefona, adresu u reklamne svrhe u štampanim, elektronskim medijima i društvenim mrežama.

 

Član 12.

Organizator ne preuzima bilo kakvu odgovornost nakon preuzimanja i korištenja nagrada od strane dobitnika.

Organizator nema obavezu da pismeno odgovara na zahtjeve onih učesnika koji nisu izvučeni kao dobitnici.

 

Član 13.

Nagradna igra može biti prekinuta samo u slučaju više sile, uključujući i nesposobnost Organizatora da provede nagradnu igru iz razloga nezavisnih od njegove volje. U tom slučaju Organizator će obavijestiti učesnike o datumu prekida nagradne igre i razlozima za prekid, putem istog lista u kome su  objavljena pravila nagradne igre.

 

Član 14.

Pravila nagradne igre biti će čuvana kod Organizatora, a zainteresovana lica mogu dobiti kopiju pravila o svom trošku.

 

Član 15.

Eventualni spor koji se pojavi u vezi sa organizacijom i provođenjem nagradne igre

U Pennyju kupuj, u svijet otputuj nadležan je Općinski sud Sarajevo u Sarajevu.

 

Član 16.

Ova pravila nagradne U Pennyju kupuj, u svijet otputuj stupaju na snagu po dobivanju saglasnosti na priređivanje nagradne igre koju izdaje Ministarstvo finansija FBiH.

 

Broj i datum rješenja:
Broj: 05-14-2-708/18-T.B. od 04.09.2018 godine

 

Organizator
Penny Plus d.o.o. Sarajevo

  • Besplatna korisnička podrška:

  • 080 020 261

    Besplatna korisnička podrška